• Home
  • Programmes
  • Academic Excellence
  • Anugerah Pendidik Sanjungan (APS)

Anugerah Pendidik Sanjungan (APS)

APS atau Anugerah Pendidik Sanjungan USM bertujuan memberi pengiktirafan dan sanjungan kepada pensyarah dan tenaga pengajar USM yang telah melaksanakan tanggungjawab pengajaran dan/atau penyeliaan pelajar dengan penuh dedikasi, komited, dan sempurna untuk memastikan USM menghasilkan graduan yang berkualiti tinggi. Pengajaran dalam konteks ini didefinisikan sebagai “aktiviti kreatif yang direka bentuk untuk meningkatkan pembelajaran dan mengembangkan kebolehan, bakat serta minat pelajar dalam mengamalkan ilmu secara bijaksana sebagai insan yang cemerlang dan seimbang”.

 

Logo SS

 

Muat turun:

  1. Borang pencalonan APS USM 2021
  2. Syarat APS USM 2021 - lampiran A
  3. Bahan Sokongan APS USM 2021
  4. Glosari APS USM 2021